Arsip untuk Dakwah

Nikah, Why Not?

Oleh: Dede Komarudin Soleh. S.Ud.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, SUPAYA KAMU CENDERUNG DAN MERASA TENTERAM KEPADANYA, DAN DIJADIKAN-NYA DIANTARAMU RASA KASIH DAN SAYANG. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Qs.Ar-Ruum : 21).

Tiga golongan yang Allah akan menolong mereka: budak yang hendak menebus dirinya, seorang yang Baca entri selengkapnya »

Masjid Sentral Islam

Mesjid Markas Kaum Muslimin
Oleh : Irham Shidiq
Sejalan dengan perkembangan keislaman yang terus pesaat melaju dari masa kemasa, namun yang tak akan pernah usang dan lupa dalam benak kita sebagai kaum muslimin adalah proses pembentukan masyarakat madani. Berawal dari pembentukan nama madinah dari nama asal yatsrib, memberikan world view (cara pandang) sekaligus falsafah yang fundamental. Yatsrib yang memiliki makna nomaden dengan bijak dan penuh idiologi tinggi oleh rosul di ganti menjadi madinah (kota) dari akar kata al-dinu (agama) yang berorientasi membentuk masyarakat kota/modern dan agamis. Dengan ini islam memiliki wajah yang memandang jauh kedepan untuk kebaikan akhirat dan kemajuan tarap hidup di dunia. Baca entri selengkapnya »

Urgensi Amar Ma’ruf Nahi Munkar

URGENSI AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR
Oleh : Irham Shidiq
Mungkin banyak yang tidak menyadari bahwa saat ini sedang terjadi peristiwa yang sangat besar dalam sejarah umat Islam Indonesia. Sebuah peristiwa besar dalam dunia ilmu-ilmu Islam (‘ulumuddin) sedang terjadi. Serbuan Barat dalam Baca entri selengkapnya »

Ilmu Dakwah

INTERAKSI SOSIAL
A. Pengertian
Interaksi Sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok .
Interaksi sosial adalah Baca entri selengkapnya »

Model Dakwah Nabi Muhammad

MODEL DAKWAH NABI MUHAMMAD SAW
A. Waktu
1. Periode Mekkah
Muhammad diangkat menjadi Nabi pada usia 25 tahun sedangkan menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Pertama kali Nabi melakukan dakwah pada ummat itu ditempat di mana beliau diangkat menjadi Nabi, yaitu Mekah, dalam kurun waktu 10 tahun. Pada masa ini beliau mendapatkan tantangan yan g begitu hebat, tiudak tangung-tanggung meski nyawa menjadi taruhannya. Oleh karena itu, langkah yang beliau tempuh adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun. Baca entri selengkapnya »

Syukur Ni’mat

SYUKUR NIKMAT
Oleh : Irham Shidiq
Sagala puji kagungan Allah swt anu Maha Welas tur Maha Asih anu parantos ngayugakeun urang sadaya dina bentuk anu paling sampurna tibatan makhluk anu liana, numawi kitu teu aya halangan kanggo urang ngalarapkeun rasa syukur ka Allah swt dina sagala bentuk kahirupan.
Tina perkawis syukur ieu, Alla swt nguningakeun ka urang dina salah sahiji ayatna :

“Jeung aranjeun kudu inget nalika pangeran aranjeun mepeling : upama seg aranjeun salukur (nikmat) tanwande kami baris nambahan eta nikmat, tatapina upama seg aranjeun kalufur (nikmat) satemena siksa kami kacida peurihna” (Qs. Ibrahim : 7) Baca entri selengkapnya »

Akar Bencana

Oleh: DEDE.QS

Climate change & Global Warming, perubahan iklim dan pemanasan global, kalimat tersebut dengan cepat memasyarakat, setelah 189 para pakar dan wakil negara mewakili negaranya masing-masing berkumpul di Bali untuk mendiskusikan persoalan yang sangat menghawatirkan masyarakat bumi. Yaitu naiknya suhu bumi. Yang diperkirakan sejak 1990 sampai 2100 nanti suhu udara bumi akan meningkat dari kisaran 1,1 sampai Baca entri selengkapnya »